Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Ευχή εις Βασκανίαν
ΚΥΡΙΕ ο Θεός ημών, Ο Βασιλεύς των αιώνων,

ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος,

ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι

ο την επταπλάσιον κάμινονκαι την φλόγα την εν Βαβυλώνι

εις δρόσον μεταβαλών, και τους αγίους Σου τρεις Παίδας

σώους διαφυλάξας ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών

ημών η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων σου δεόμεθα

και σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον

πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδονκαι

πάσαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν και βλάβην

και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών

ανθρώπων από τον δούλο Σου (τούδε) και ή υπό ωραιότητος

ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη,

αυτός φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταιάν Σου χείρα

και τον βραχίονα Σουτον ισχυρόν και ύψιστον, και επισκοπών

επισκόπησον το πλάσμα Σου τούτο, και κατάπεμψον αυτώ

Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν ψυχής και σώματος φύλακα,

ος επιτιμήσει και απελάσει απ' αυτού πάσαν πονηράν βουλήν,

πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιοών

και φθονερών ανθρώπων ίνα υπό σου ο σος ικέτηςφρουρούμενος,

μετ' ευχαριστίας ψάλλη σοι. «Κύριος εμοί βοηθός, και ου φοβηθήσομαι

τι ποιήσει μοι άνθρωπος» και πάλιν. «Ου φοβηθήσομαι κακά, ότι

συ μετ' εμού ει» ότι συ ει ο Θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής,

άρχων ειρήνης, πατήρ τουμέλλοντος αιώνος. Ναι, Κύριε ο θεός ημών,

φείσαι του πλάσματος Σου, και σώσοντον δούλον Σου από πάσης βλάβης

και επηρείας της εκ βασκανίας γινομένης, και ανώτερον αυτόν παντός

κακού διαφύλαξον πρεσβείαις της υπερευλογημένης,

ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας,

των φωτοειδώνΑρχαγγέλων, και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: